Yttranden

2024

2024-05-23 Stadsbyggnadsnämndens beslut om Hasselbacken

2024-02-15 DHFs granskningsyttrande nytt planförslag Konsthallen 15; f.d. Lindgården och Hasselbacken

2022

2022-12-15 Länsstyrelsens beslut om Hasselbacken

2022-11-06 DHFs Samrådsyttrande Beckholmen

2022-07-10 DHFs Överklagn DHF Hasselbacken

2022-02-17 DHFs Överklag DHF rivn lusthus Hasselbacken

2021

2021-09-01 Länsstyrelsens yttrande om Hasselbacken

2021-05-10 DHFs kompletterande yttrande om Hasselbacken

2021-04-12 Skönhetsrådets yttrande om Hasselbacken

2021-04-09 Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande om Hasselbacken

2021-04-06 DHFs Yttrande om Hasselbacken

2020

2020-07-01 DHFs överklagan Djurgårdsbrunnstennis

2019

2019-01-20 DHFs Yttrande om kv. Konsthallen

2018

2018-12-20 DHFs Yttrande om kv. Skeppsholmsviken

2017

2017-01-03 DHFs Samrådsyttrande om förslag till Översiktsplan för Stockholm (ÖP)

2016

2016-06-17 DHFs Samrådsyttrande ang förslag till detaljplan för Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden SR 16/5 2016

2016-03-15 DHFs Skrivelse till Länsstyrelsen tillsammans med ICOMOS, Samfundet S:t Erik och Svenska Industriminnesföreningen om Gasklocka 3 och 4.

2016-01-18 DHFs Erinran till Mark- och miljööverdomstolen avseende rivningen av Gasklocka 4.

2015

2015-09-04 DHFs Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Gasverket i Värtan. Skrivelsen skickades in av Jan af Geijerstam, Svenska industriminnesföreningen, på samtliga organisationers vägnar + Bilaga: The international importance of the Värtan gasworks in Stockholm as an Industrial Monument.

2015-06-26 DHFs Yttrande om bygglovs- och rivningsansökan, Nannylund Södra Djurgården

2015-07-01 DHFs Yttrande om bygglovsansökan, Fanjunkarbostället, Hundudden Norra Djurgården

2015-05-08 DHFs Kritiska granskning av Stockholms stads yttrande 2015-04-13 i mål nr P 6304-14 angående detaljplan för Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4.

2015-04-16 DHFs Yttrande över detaljplan för Konsthallen Liljevalchs S-Dp 2012-19480

2014

2014-12-14 DHFs Komplettering av överklagande 2014-11-14 Gasklocka 3 och 4 Ytterligare relaterat material: Patrick Martin’s brevAxel Föhl’s e-postmeddelandeTICCIH Heritage at risk och bildbilaga + Dom från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 2015-06-17

2014-11-24 DHFs Synpunkter på parkeringsplatser vid Skampålens torg, Nordenskiöldsgatan 74

2014-08-28 DHFs Yttrande avseende samrådshandling västra Valhallavägen.

2014-06-25 DHFs Yttrande avseende del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket västra mm.

2014-05-28 DHFs Överklagande Gasklocka 3 och 4 + bilaga

2014-04-15 DHFs Yttrande avseende ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken

2013

2013-09-09 DHFs Yttrande avseende Järnvägsplan Spårväg City Djurgårdsbron – Frihamnen + komplettering 2013-09-13.

2013-09-25 DHFs Yttrande över utställd detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden

2013-01-20 DHFs PM avseende cykelsituationen pa Södra Djurgården

2012

2012-08-29 DHFs Yttrande över förslag till ombyggnad av Sjövillan, Blockhusringen 39

2012-04-22 DHFs Skrivelse till Trafikkontoret om Spårvagnen och TV-eken

2011

2011-11-14 DHFs xxx Sjövillan, Ekudden på Blockhusudden, angående förfall till KDF, Sbk dnr 2006-18518-571, se även remiss 2007-10-23

2011-11-14 DHFs xxx Vanvård av Lidingöbro, angående ny- och tillbyggnad av Lidingöbro värdshus dnr 2007-02803-571

2011-11-02 DHFs xxx Biljettkur  vid Allmäna gränd, angående bygglov dnr 11-12280-575, se även yttrande 2011-04-11.

2011-10-21 DHFs xxx Eken på Oxenstiernsgatan till Stockholms trafik- och renhållningsnämnd

2011-09-19 DHFs Överklagan t Kammarrätten av Förvaltningsrättens beslut att avvisa laglighetsprövning för Konsthallen 2

2011-09-19 DHFs xxx beträffande ombyggnad av Sjötullsbacken 15A

2011-09-05 DHFs Yttrande till Stockholms stadsbyggnadskontor över Villa Källhagen

2011-06-29 DHFs JK-anmälan ang stadens hantering av ärendet Lindgården

2011-06-19 DHFs Överklagan till Länsstyrelsen av KF:s beslut att anta dp Konsthallen 2

2011-05-16 DHFs Yttrande över detaljplanen, S-Dp 2010-09737-54 för Djurgårdsvarvet

2011-04-20 DHFs xxx ang återuppbyggnad av Restaurang på Biskopsudden, del av Djurgården 1:1 S-Dp 2010-08530-54

2011-04-11 DHFs xxx ang förslag t detaljplan för nytt färjeläge vid Allmänna Gränd, Dp 2010-19870-54

2011-04-06 DHFs Yttrande över nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken, detaljplaneförslag S-Dp 2008-22330-54

2011-03-25 DHFs xxx Samråd angående järnvägsplan (spårvägen), sträckan Djurgårdsbron–Ropsten

2011-03-10 DHFs Yttrande över ny utställd dp (Dp 2006-19499-54) för Konsthallen 2

2010200920082007200620052002-2001

2010

2010-12-13 DHFs xxx Ang Djurgårdens IF:s planer på arena på ÖIP
2010-12-31 DHFs xxx Ang planer på tennishallar mm vid Djurgårdsbrunn
2010-09-06 DHFs xxx Nytt scenhus för Cirkus vid Hasselbacken, Detaljplaneförslag
2010-08-18 DHFs xxx Ang. utställt förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri, S-Dp 2004-16802-54
2010-08-16 DHFs xxx Ang. Ladugårdsgärdet 1:2 Kaknäsvägen 70, Stora Astringe dnr 2010-06451-571
2010-08-16 DHFs xxx Ang. Djurgården 1:1 Rosendalsvägen 9, Godthem Djurgården dnr 2010-11525-571
2010-07-27 DHFs xxx Beträffande ansökan om bygglov för Sjötullsbacken 15 A, Djurgården 1:1, Djurgården, dnr 2010-09632-571
2010-06-14 DHFs Överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm ang Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut 2010-05-12 att anta detaljplan för KONSTHALLEN 2 m.m., Djurgårdsvägen, Lindgården, Södra Djurgården i Stockholm, dnr 2006-19499-54
2010-06-14 DHFs Överklagan till Länsstyrelsen i Stockholms län ang Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut 2010-05-12 att anta detaljplan för KONSTHALLEN 2 m.m., Djurgårdsvägen, Lindgården, Södra Djurgården i Stockholm, dnr 2006-19499-54
2010-06-10 DHFs Yttrande över förslag till detaljplan för Ny entrébyggnad till Vasavarvet i stadsdelen Djurgården (S-Dp 2008-22335-54)
2010-05-18 DHFs Yttrande över förslag till marina vid Sjöhistoriska museet
2010-05-18 DHFs Yttrande över Norra Djurgården 1:1 Djurgårdsbrunnsvägen 66 Ladugårdsgärdet
2010-05-18 DHFs Yttrande över Stora Skuggans väg 23 Norra Djurgården
2010-05-06 DHFs Yttrande över AB Storstockholms Lokaltrafik Spårutbyggnad
2010-04-30 DHFs Yttrande över förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm S-Dp 2004-16802-54
2010-04-26 DHFs Överklagande av utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571
2010-03-22 DHFs Yttrande över utställd detaljplan Konsthallen 2 m.m., stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54

Till toppen

2009

2009-12-11 Förslag1 till Detaljplan för del av kv Skeppsholmsviken mm, Djurgården, Stockholm, SDp 1999-0563-54, samrådsyttrande
2009-09-22 Samrådsyttrande över Stockholms översiktsplan 09, utställningsförslaget maj 2009.
2009-09-02 Förläng 44:ans buss till Skansen ett par kvällstimmar!
2009-08-31 Förslag till detaljplan för Konsthallen 2 mm, i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2006-19499-54. Samrådsyttrande Lindgården.
2009-05-06 Ang. Nedfallen ek på norra sidan av Djurgårdsbrunnskanalen
2009-05-06 Bygglov för tillfällig åtgärd, tillbyggnad av glasad veranda, Konsthallen 15, Djurgården
2009-03-23 Detaljplan för Nobelparken m.m. Dp 2008-06480-54
2009-03-23 Förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården, Dp 2006-09082-54, utställningversionen, daterad 2009-02-16.
2009-03-17 Förslag till nöjespark med torn och berg-och-dalbana i kv. Skeppsholmsviken
2009-03-15 Bygglov dnr 08-17916-57 Norra och Södra Brostugan vid Lidingöbro, Ladugårdsgärde
2009-03-03 Ärende 21, sammanträdet den 5 mars 2009, Konsthallen 2 (Lindgården), ställningstagande inför plansamråd.
2009-01-19 Yttrande över Stockholms översiktsplan 09, samrådsunderlag oktober 2008

Till toppen

2008

2008-12-11 Förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58 i stadsdelen Östermalm – Nobelparken med Gamla Skogsinstitutet
2008-07-25 Utvecklingen av nationalstadsparken (M2008/1823/R) – remissvar
2008-06-18 Yttrande avseende förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården. S-Dp 2001-07633-54
2008-06-16 Yttrande angående restaurang ”Josefina”
2008-05-12 Samrådsyttrande avseende Översiktsplan för Nationalstadsparken,
stockholmsdelen, Utställningshandling mars 2008
2008-04-21 Beträffande förslag till utbyggnad av restaurang Ulla Winbladh, Rosendalsvägen 8, Djurgården 1:1
2008-03-06 Betr. förslag till utbyggnad av hamnen vid Biskopsuddens Marina
2008-01-31 Yttrande avseende Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen

Till toppen

2007

2007-11-22: Tillbyggnad till Villa Diorama, ansökan om byggnadslov
2007-11-22: Yttrande 2 över Förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården
2007-10-23: Betr. Bygglovsansökan Dnr 2006–18518-571, remiss 2007-08-28 Ekudden. Sjövillan
2007-10-19: Yttrande 1 över Förslag till detaljplan för Djurgårdbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården
2007-10-10: Förstudie Djurgårdslinjen
2007-07-06: Yttrande Ang. Kajbygge vid strandpromenaden vid Täcka Udden, Södra Djurgården
2007-05-09: Synpunkter inför sammanträdet den 10 maj, på det bordlagda ärendet 6 (5) Konsthallen 2 (Lindgården), Djurgården. Startpromemoria för planläggning (nybyggnad publik lokal).
2007-04-27: Samrådsyttrande avseende Ny- och tillbyggnad av Lidingöbro värdshus, återuppförande av båtbrygga, rivning av entrébyggnad mm. Bygglovärende. Ärende Dnr 2007-02803-571.
2007-01-18: Samrådsyttrande avseende Utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571

Till toppen

2006

2006-11-06: Samrådsyttrande avseende Förslag till Översiktsplan för Nationalstadsparken, stockholmsdelen, juni 2006
2006-09-20: Synpunkter på ansökan om bygglov för uppförande av murar vid fastigheten Östermalm 1:20 (f d Skogsinstitutet) i Nobelparken, 2006-12257-571
2006-08-21: Yttrande över Förslag till Skötselplan för Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (2006-03-15)
2006-05-11: Beckholmen, dp 
2006-02-02: Ang Konsthallen 15, f.d. 2 Restaurang Lindgården

Till toppen

2005

2005-05-24: Programsamråd för kv Skeppsholmsviken mm (Dp 1999-05636-54)
2005-03-20: Ang. kv Tre Vapen 4, Ladugårdsgärdet

Till toppen

2001-2002

2002-09-16: Yttrande över program för planering av området Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden

2002-05-27: Uttalande om Österleden.

2002-01-17: Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS 2001.

2001-10-26: Yttrande över Förslag till detaljplan för kv Förrådsbacken inom stadsdelen Östermalm.