Yttranden

2018

Hembygdsföreningens yttrande om kv. Skeppsholmsviken

Yttrande om kv. Konsthallen

2017

2017-10-12

Djurgårdens hembygdsförening

c/o Kerstin Brunnberg

Nordenskiöldsgatan 80

115 21 Stockholm

 

Stadsbyggnadskontoret

Registraturen

Box 8314

104 20 Stockholm

Förnyad bygglovsansökan för rivning/nybyggnad, Nannylund, ”Grå huset”, Dnr 2017-02303

Djurgårdens Hembygdsförening har genom Stadsbyggnadskontoret tagit del av rubr. ansökan med bilagor. DHF yttrade sig 2015-06-26 i det tidigare ärendet, dnr 2015-07769-575 och rekommenderade där att rivningsansökan för det kulturhistoriskt värdefulla huset skulle avslås och huset i stället repareras och ombyggas med bevarande av den yttre formen. Detta ledde till att ansökan om rivning återtogs.

Med anledning av ansökan och efter genomgång av handlingarna och studier på platsen anförde DHF i huvudsak följande. Såsom framgår av den antikvariska förundersökningen är husets äldsta delar med sannolikhet uppförda på 1700-talet, och huset tillhör därmed Djurgårdens äldsta bevarade bebyggelse. På en tomtkarta från enligt uppgift ca 1880 (1870?) med markerad äldre bebyggelse är huset betecknat ”Öl-Krog”; det kallas också ”Caféhuset”. Den övre våningen med framspringande glasad veranda torde kunna vara påbyggd på 1870–1880-talet med stående bärande plankväggar. Dörrar och övriga snickerier torde vara från samma tid. Bottenvåningen är genom åren illa hanterad genom bl.a. inrättande av flera garage. Fasader och tak är i huvudsak väl bevarade, utom i delar av bottenvåningen. Ytterligare upplysningar om huset historia torde kunna inhämtas av äldre brandförsäkringshandlingar, eftersom huset har ett bevarat brandförsäkringsmärke. Tyréns skadeinventering visar sättningar som kan anses vara ganska normala för ett så gammalt och hårt ombyggt hus, men inga konstaterade pågående sättningar. Inget talade mot att huset efter en grundlig reparation inte skulle kunna fungera väl som bostad i framtiden. ”Grå huset” har ett betydande traditionsvärde, som en del av Djurgårdens äldsta folkliga bebyggelse. I sitt under 1800-talets andra hälft ombyggda skick är det trots sina skador ett pittoreskt exempel på karaktäristiskt sommarnöjesbebyggelse.

Efter en grundlig genomgång av huset tillsammans med sökanden kunde undertecknad dock konstatera att stommen tyvärr är i bristfälligt skick. Vi rekommenderade därför sökanden att ta kontakt med arkitekt Jacob Hidemark för att få ett förslag till rekonstruktion med bibehållande av så mycket ursprungligt material som möjligt, särskilt den invändiga trappan; dvs det rekonstruktionsförslag som bilagts den nuvarande ansökan. DHF vill erinra att detta är just vad som skett på den nedanför liggande mastboden på samma ursprungsfastighet.

Ett eventuellt bygglov bör därför formuleras så att det tydligt framgår att det här liksom när det gäller mastboden handlar om en rekonstruktion av det gamla huset, även om stommen till större delen behöver förnyas. Som stadsmuseet framhåller bör också rekonstruktionen följas av antikvarisk sakkunnig. Djurgårdens hembygdsförening byggnadshistoriskt sakkunniga är också beredda att stå till tjänst med ytterligare rådgivning.

Stockholm den 12 oktober 2017-10-12

För Djurgårdens hembygdsförening

Göran Söderström

Vice ordförande

CC: Kungliga Djurgårdsförvaltningen

Stockholms stadsmueum

Jacob Hidemark, Hidemark & Stintzing Ariktekter

Tommy Palm

2017-01-03 Samrådsyttrande om förslag till Översiktsplan för Stockholm (ÖP)

2016

2016-01-18 Erinran till Mark- och miljööverdomstolen avseende rivningen av gasklocka 4.

2016-03-15 Skrivelse till Länsstyrelsen tillsammans med ICOMOMOS, Samfundet S:t Erik och Svenska Industriminnesföreningen om gasklocka 3 och 4.

2016-06-17 Samrådsyttrande: Förslag till detaljplan för Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden SR 16/5 2016

2015

2015-09-04 Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Gasverket i Värtan. Skrivelsen skickades in av Jan af Geijerstam, Svenska industriminnesföreningen, på samtliga organisationers vägnar + Bilaga: The international importance of the Värtan gasworks in Stockholm as an Industrial Monument.

2015-06-26 Yttrande om bygglovs- och rivningsansökan, Nannylund Södra Djurgården

2015-07-01 Yttrande om bygglovsansökan, Fanjunkarbostället, Hundudden Norra Djurgården

2015-05-08 Kritisk granskning av Stockholms stads yttrande 2015-04-13 i mål nr P 6304-14 angående detaljplan för Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4.

2015-04-16 Yttrande över detaljplan för Konsthallen Liljevalchs S-Dp 2012-19480

2014

2014-12-15 Komplettering av överklagande 2014-11-14 Gasklocka 3 och 4 Ytterligare relaterat material: Patrick Martin’s brevAxel Föhl’s e-postmeddelandeTICCIH Heritage at risk och bildbilaga + Dom från Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 2015-06-17

2014-11-24 Synpunkter på parkeringsplatser vid Skampålens torg, Nordenskiöldsgatan 74

2014-08-28 Yttrande avseende samrådshandling västra Valhallavägen.

2014-06-25 Yttrande avseende del av Norra Djurgårdsstaden, Gasverket västra mm.

2013

2013-09-09 Yttrande avseende Järnvägsplan Spårväg City Djurgårdsbron – Frihamnen + komplettering 2013-09-13.

2013-09-25 Yttrande över utställd detaljplan för Gasklocka 3 och 4 i Norra Djurgårdsstaden

2013-05-28 Överklagande Gasklocka 3 och 4 + bilaga

2013-01-20 PM avseende cykelsituationen pa Södra Djurgården

2012

2012-08-29 Yttrande över förslag till ombyggnad av Sjövillan, Blockhusringen 39

2012-04-22 Spårvagnen och TV-eken, skrivelse till Trafikkontoret

2011

2011-11-14 Sjövillan, Ekudden på Blockhusudden, angående förfall till KDF, Sbk dnr 2006-18518-571, se även remiss 2007-10-23

2011-11-14 Vanvård av Lidingöbro, angående ny- och tillbyggnad av Lidingöbro värdshus dnr 2007-02803-571

2011-11-02 Biljettkur  vid Allmäna gränd, angående bygglov dnr 11-12280-575, se även yttrande 2011-04-11.

2011-10-21 Eken på Oxenstiernsgatan till Stockholms trafik- och renhållningsnämnd

2011-09-1Konsthallen 2, överklagan t Kammarrätten av Förvaltningsrättens beslut att avvisa laglighetsprövning

2011-09-19 Beträffande ombyggnad av Sjötullsbacken 15A

2011-09-05 Villa Källhagen, yttrande över tillbyggnad till Stockholms stadsbyggnadskontor

2011-06-29 Lindgården, JK-anmälan rör stadens hantering av ärendet

2011-06-19 Konsthallen 2, överklagan till Länsstyrelsen av KF:s beslut att anta dp

2011-05-16 Djurgårdsvarvet, yttrande över detaljplanen, S-Dp 2010-09737-54

2011-04-20 Angående återuppbyggnad av Restaurang på Biskopsudden, del av Djurgården 1:1 S-Dp 2010-08530-54

2011-04-11 Angående förslag till detaljplan för nytt färjeläge vid Allmänna Gränd, Dp 2010-19870-54

2011-04-06 Yttrande över nytt scenhus för Cirkus vid Hazeliusbacken, Detaljplaneförslag S-Dp 2008-22330-54

2011-03-25 Samråd angående järnvägsplan (spårvägen), sträckan Djurgårdsbron–Ropsten

2011-03-10 Konsthallen 2, yttrande över ny utställd dp (Dp 2006-19499-54)

2010200920082007200620052002-2001

 

2010

2010-12-13 Ang Djurgårdens IF:s planer på arena på ÖIP
2010-12-31 Ang planer på tennishallar mm vid Djurgårdsbrunn
2010-09-06 Nytt scenhus för Cirkus vid Hasselbacken, Detaljplaneförslag
2010-08-18 Ang. utställt förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri, S-Dp 2004-16802-54
2010-08-16 Ang. Ladugårdsgärdet 1:2 Kaknäsvägen 70, Stora Astringe dnr 2010-06451-571
2010-08-16 Ang. Djurgården 1:1 Rosendalsvägen 9, Godthem Djurgården dnr 2010-11525-571
2010-07-27 Beträffande ansökan om bygglov för Sjötullsbacken 15 A, Djurgården 1:1, Djurgården, dnr 2010-09632-571
2010-06-14 Till Förvaltningsrätten i Stockholm Överklagan: Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut 2010-05-12 att anta detaljplan för KONSTHALLEN 2 m.m., Djurgårdsvägen, Lindgården, Södra Djurgården i Stockholm, dnr 2006-19499-54
2010-06-14 Till Länsstyrelsen i Stockholms län: Överklagan: Stockholms stadsbyggnadsnämnds beslut 2010-05-12 att anta detaljplan för KONSTHALLEN 2 m.m., Djurgårdsvägen, Lindgården, Södra Djurgården i Stockholm, dnr 2006-19499-54
2010-06-10 Yttrande över förslag till detaljplan för Ny entrébyggnad till Vasavarvet i stadsdelen Djurgården (S-Dp 2008-22335-54)
2010-05-18 Yttrande över förslag till marina vid Sjöhistoriska museet
2010-05-18 Yttrande över Norra Djurgården 1:1 Djurgårdsbrunnsvägen 66 Ladugårdsgärdet
2010-05-18 Yttrande över Stora Skuggans väg 23 Norra Djurgården
2010-05-06 Yttrande över AB Storstockholms Lokaltrafik Spårutbyggnad
2010-04-30 Yttrande över förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm S-Dp 2004-16802-54
2010-04-26 Överklagande av utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571
2010-03-22 Yttrande över utställd detaljplan Konsthallen 2 m.m., stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54

 

Till toppen

2009

2009-12-11 Förslag1 till Detaljplan för del av kv Skeppsholmsviken mm, Djurgården, Stockholm, SDp 1999-0563-54, samrådsyttrande
2009-09-22 Samrådsyttrande över Stockholms översiktsplan 09, utställningsförslaget maj 2009.
2009-09-02 Förläng 44:ans buss till Skansen ett par kvällstimmar!
2009-08-31 Förslag till detaljplan för Konsthallen 2 mm, i stadsdelen Djurgården, S-Dp 2006-19499-54. Samrådsyttrande Lindgården.
2009-05-06 Ang. Nedfallen ek på norra sidan av Djurgårdsbrunnskanalen
2009-05-06 Bygglov för tillfällig åtgärd, tillbyggnad av glasad veranda, Konsthallen 15, Djurgården
2009-03-23 Detaljplan för Nobelparken m.m. Dp 2008-06480-54
2009-03-23 Förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården, Dp 2006-09082-54, utställningversionen, daterad 2009-02-16.
2009-03-17 Förslag till nöjespark med torn och berg-och-dalbana i kv. Skeppsholmsviken
2009-03-15 Bygglov dnr 08-17916-57 Norra och Södra Brostugan vid Lidingöbro, Ladugårdsgärde
2009-03-03 Ärende 21, sammanträdet den 5 mars 2009, Konsthallen 2 (Lindgården), ställningstagande inför plansamråd.
2009-01-19 Yttrande över Stockholms översiktsplan 09,samrådsunderlag oktober 2008

Till toppen

2008

2008-12-11 Förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58 i stadsdelen Östermalm – Nobelparken med Gamla Skogsinstitutet
2008-07-25 Utvecklingen av nationalstadsparken (M2008/1823/R) – remissvar
2008-06-18 Yttrande avseende förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården. S-Dp 2001-07633-54
2008-06-16 Yttrande angående restaurang ”Josefina”
2008-05-12 Samrådsyttrande avseende Översiktsplan för Nationalstadsparken,
stockholmsdelen, Utställningshandling mars 2008
2008-04-21 Beträffande förslag till utbyggnad av restaurang Ulla Winbladh, Rosendalsvägen 8, Djurgården 1:1
2008-03-06 Betr. förslag till utbyggnad av hamnen vid Biskopsuddens Marina
2008-01-31 Yttrande avseende Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen

Till toppen

2007

2007-11-22: Tillbyggnad till Villa Diorama, ansökan om byggnadslov
2007-11-22: Yttrande 2 över Förslag till detaljplan för Djurgårdsbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården
2007-10-23: Betr. Bygglovsansökan Dnr 2006–18518-571, remiss 2007-08-28 Ekudden. Sjövillan
2007-10-19: Yttrande 1 över Förslag till detaljplan för Djurgårdbrons besökscentrum i stadsdelen Djurgården
2007-10-10: Förstudie Djurgårdslinjen
2007-07-06: Yttrande Ang. Kajbygge vid strandpromenaden vid Täcka Udden, Södra Djurgården
2007-05-09: Synpunkter inför sammanträdet den 10 maj, på det bordlagda ärendet 6 (5) Konsthallen 2 (Lindgården), Djurgården. Startpromemoria för planläggning (nybyggnad publik lokal).
2007-04-27: Samrådsyttrande avseende Ny- och tillbyggnad av Lidingöbro värdshus, återuppförande av båtbrygga, rivning av entrébyggnad mm. Bygglovärende. Ärende Dnr 2007-02803-571.
2007-01-18: Samrådsyttrande avseende Utökad brygganläggning i Navigationssällskapets hamn i Ryssviken, Södra Djurgården. Dnr 2006-02450-571

Till toppen

2006

2006-11-06: Samrådsyttrande avseende Förslag till Översiktsplan för Nationalstadsparken, stockholmsdelen, juni 2006
2006-09-20: Synpunkter på ansökan om bygglov för uppförande av murar vid fastigheten Östermalm 1:20 (f d Skogsinstitutet) i Nobelparken, 2006-12257-571
2006-08-21: Yttrande över Förslag till Skötselplan för Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården (2006-03-15)
2006-05-11: Beckholmen, dp 
2006-02-02: Ang Konsthallen 15, f.d. 2 Restaurang Lindgården

Till toppen

2005

2005-05-24: Programsamråd för Kvarteret Skeppsholmsviken mm (Dp 1999-05636-54)
2005-03-20: Ang. kv Tre Vapen 4, Ladugårdsgärdet

Till toppen

2001-2002

2002-09-16: Yttrande över program för planering av området Hjorthagen – Värtahamnen – Frihamnen – Loudden

2002-05-27: Uttalande om Österleden.

2002-01-17: Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, RUFS 2001.

2001-10-26: Yttrande över Förslag till detaljplan för kv Förrådsbacken inom stadsdelen Östermalm.