Planärenden

Exploatering av Djurgården

Djurgårdens hembygdsförening är remissinstans för alla planärenden som rör exploatering, förändring och byggnation på Djurgården.

Som remissinstans får vi planärenden för att lämna vårt yttrande under samrådsprocessen.