Planärenden

Exploatering av Djurgården

Djurgårdens hembygdsförening är remissinstans för alla planärenden som rör exploatering, förändring, byggnation på Djurgården.

Som remissinstans får vi planärenden för att lämna vårt yttrande under samrådsprocessen.