Exploateringen av Hasselbacken godkänd, trots flera viktiga instansers avstyrkan.

Pop House Next Door AB, med huvudägarna Björn Ulvaeus och Conni Jonsson, fick 23 maj sin justerade detaljplan (dnr 20018-00710) godkänd av Stadsbyggnadsnämnden.

Beslutet ger Pop House tillstånd att bygga denna typ av byggnader framför den historiska huvudbyggnaden. Dessa kommer förminska upplevelsen av Hasselbackens kulturhistoriska miljö.

Beskrivning. Planens syfte är att möjliggöra för utökad byggrätt inom fastigheten Hasselbacken 1 på södra Djurgården.” Så löd beslutsunderlaget som Stadsbyggnadskontoret upprättat i samarbete med politikerna. Och Stadsbyggnadsnämnden följde syftet och gav Pop House utökad byggrätt på det historiska området Hasselbacken.

Den nu godkända detaljplanen med sina för platsen främmande byggnader framför den historiska huvudbyggnaden kommer försvåra avläsningen av Hasselbackens kulturhistoriska miljö och värden.

I Länsstyrelsens Vård- och utvecklingsplan för Södra Djurgården står bland annat:

”Samtliga bebyggelsemiljöer i området har höga kulturhistoriska värden.
Med parker, trädgårdar och värdefull vegetation ska de bevaras och
vårdas så att deras karaktärer och kvaliteter består.

Ny- och tillbyggnader samt tillfälliga anläggningar och byggnader ska
vara placerade och gestaltade med omsorg utifrån områdets värden.

Möjligheten att förtäta eller utvidga befintliga bebyggelsemiljöer inom
delområdet är starkt begränsad. Områdets rekreationsvärden
ska utvecklas så att den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska
värdena bibehålls.”

Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)

Det betyder att Hasselbackens karaktär ska bevaras och bestå med sitt höga kulturhistoriska värde. Den godkända detaljplanen kommer förminska Hasselbackens kulturhistoriska värden.

Vård- och utvecklingsplanen konstaterar även:

”Utöver bestämmelsen om nationalstads
park i 4 kap. 7 § miljöbalken (MB) och
skyddet som riksintresse enligt 4 kap. 1 §
MB är hela delområdet av riksintresse för
kulturmiljö vården enligt 3 kap. 6 § MB.”

Miljöbalken 4 kapitlet § 7:

7 §  Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Läs Stadsbyggnadsnämndens hela beslut här.

Vi häpnar över hur varmt det talas om Nationalstadsparken i de politiska partierna samtidigt som deras beslut inte motsvarar de vackra orden. Följande politiker närvarade på beslutsmötet.

Beslutande ledamöter:
Jan Valeskog (S), ordföranden
Per Strängberg (S)
Bsrat Asgedom Mebrahtu (S)
Maria-Elsa Salvo (S)
Maria Mustonen (V)
Aidin Zandian (V)
Cecilia Obermüller (MP)
Johan Nilsson (M)
Kristina Lutz (M)
Annika Elmlund (M)
Mats Johnsson (SD)
Björn Ljung (L)
Tjänstgörande ersättare:
Mikael Blomstrand (C)
Ersättare:
Joel Stade (S)
Katrin Nyström (S)
Sara Stenudd (V)
Jonas Darai (V)
Oscar Gullberg (MP)
Mikael Valier Furtenbach (KD

Det är tydligt att vi, de ideella krafterna, behövs!

Vi i Djurgårdens hembygdsföreningen uttryckte tydligt vårt ogillande i slutordet av vårt yttrande 15 februari inför den nya detaljplanen:

”En kraftigt utökad hotellverksamhet på Hasselbacken tillför inga positiva värden annat än för exploatören. Den utgör endast en hårdexploatering av en av Sveriges mest berömda och älskade miljöer.”

Bli medlem och stöd vårt arbete för att vårda och värna Djurgården som del av Nationalstadsparken!

Det här inlägget postades i Plan- och byggfrågor. Bokmärk permalänken.